Mobil: +421 915 906 249 Email : recepcia@seniorpark.sk
960 30 Rohovce č.169 Otváracie hodiny : Pon - Ne

Zásady spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť SENIOR PARK, n.o.. so sídlom Rohovce 169, 93030 Rohovce, IČO: 37986023. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mail: vydra@seniorpark.sk, telefón: 031/591 62 12.

Účely spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa zmluvy o poskytovaní monitorovacích služieb.

Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy.

Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva všeobecné osobné údaje (najmä meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mail).

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú:

– osoby, spoločnosti alebo profesionálne firmy poskytujúce prevádzkovateľovi poradenstvo týkajúce sa účtovných, administratívnych, právnych, daňových a finančných záležitostí;

– osoby oprávnené vykonávať správu a technickú údržbu monitorovacích zariadení (vrátane centrálneho monitorovacieho pultu a elektronických komunikačných sietí);

– iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti;

– osoby autorizované prevádzkovateľom spracovávať osobné údaje potrebné na spracúvanie údajov na vyššie uvedený účel, ktoré sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo podliehajú príslušnej zákonnej povinnosti mlčanlivosti (napr. iní zamestnanci prevádzkovateľa).

Doba uchovávania

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu, po ktorú je takéto údaje povinný alebo oprávnený uchovávať v súlade s osobitnými predpismi.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva klienta

Klient ako dotknutá osoba má právo

– podľa článku 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a právo získať od prevádzkovateľa jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom podľa jeho požiadavky;

– podľa článku 16 GDPR právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

– podľa článku 17 GDPR právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný tak urobiť, ak sú splnené zákonné podmienky na výmaz údajov (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali);

– podľa článku 18 GDPR právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné podmienky na obmedzenie spracúvania údajov (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo je spracúvanie osobných údajov nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia);

– podľa článku 20 GDPR právo od prevádzkovateľa získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo žiadať, aby prevádzkovateľ preniesol tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a ak sa spracúvanie údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a sú splnené ďalšie zákonné predpoklady;

– podľa článku 21 GDPR právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR (t. j. ak sa spracúvanie zakladá na oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo tretej strany).

Vyššie uvedené práva podľa GDPR si môže dotknutá osoba uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden mesiac, pričom môže byť predĺžená o dva mesiace v zmysle článku 12 ods. 3 GDPR. Žiadosť bude vybavená formou písomnej odpovede zaslanej na adresu dotknutej osoby uvedenej v žiadosti.

Dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach, je oprávnená podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona.

Súbory Cookie